|

ساختار سازمانی بنیاد سعدی تشکیل یافته است از  ریاست بنیاد و معاونت ها

*ریاست

شامل؛

- دفتر ریاست و روابط عمومی

- مدیریت ارزیابی و نظارت

- مدیریت فناوری اطلاعات(IT)

 

*معاونت امور بین الملل

شامل؛

-مدیریت امور نمایندگی ها

-مدیریت امور اتاق های ایران

-مدیریت همکاری های بین الملل

 

معاونت آموزشی و پژوهشی*

شامل؛

-مدیریت امور آموزشی

-مدیریت امور پژوهشی

 

*معاونت اداری و مالی

شامل؛

-مدیریت امور اداری و پشتیبانی

-مدیریت امور مالی

-مدیریت طرح و برنامه